Başvuru Formu

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİ BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle Şirketimize (Altınyaldız Uluslararası Uzay Sistem Konstr. San. Ve Tic. AŞ.) iletebilirsiniz.

Başvuru Yöntemi Başvuru yapılacak adres Başvuruda gösterilecek bilgi
1.       Yazılı olarak Islak imzalı şahsen başvuru veya

Noter vasıtasıyla

Teşvikiye Caddesi İkbal İş Merkezi. No:17 Kat: 5 Daire: 22-23 34367 Şişli / İstanbul Zarfın tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi” yazılacaktır.

 

2.       KEP yoluyla Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile altinyaldiz@hs03.kep.tr E-posta’nın konu kısmına

“Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

3.       Sistemde bulunan e-posta adresi ile başvuru

 

Şirketimizin sisteminde kayıtlı

Bulunan elektronik posta adresiniz

Kullanılmak suretiyle

gulgunozdemir@altinyaldiz.com.tr E-posta’nın konu kısmına

“Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

4.       Sistemde olmayan e-posta adresi ile başvuru

 

Mobil imza/e-imza içerecek biçimde

Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi

Kullanmak suretiyle

gulgunozdemir@altinyaldiz.com.tr E-posta’nın konu kısmına

“Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Bu formu açık ve tam şekilde doldurmanız gerekmektedir.

Yaptığınız başvurunun şirkete ulaşmasının ardından, en kısa sürede (30 gün içerisinde) tarafınıza bilgi verilecektir. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için, tarafımıza sunulan bilgi ve belgelerin eksik olması ya da anlaşılamaz olması halinde başvuruyu netleştirmek ve/veya başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla ek evrak (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi vb.) ve bilgi talep edilebilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ GERÇEK KİŞİNİN HAKLARI

KVK Kanunu’nun 11. maddesi gereği herkesin kendisi ile ilgili;

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 5. Kanunun 7. maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini isteme hakkı vardır.

İSTİSNALAR

KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereği, ilgili kişinin haklarını ileri sürmesi mümkün olmayan konular;

 1. Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 2. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 4. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 5. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi,

KVK Kanunu’nun 28. maddesinin 2. fıkrası gereği, ilgili kişinin (zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç) haklarını ileri sürmesi mümkün olmayan konular;

 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 2. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devlet’in ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması halleri istisna olarak belirlenmiş olup, ilgili kişinin talepleri bu veriler bakımından işleme alınmayacaktır.

 

KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ad Soyad  
 Tc Kimlik No

Diğer ülke vatandaşları için pasaport ya da kimlik numarası

 
Adres  
Cep Telefonu  
Telefon numarası  
E-posta adresi  
Faks numarası  

Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

Müşteri  
İş Ortağı  
Ziyaretçi  
Diğer  


İLGİLİ KİŞİNİN TALEBİ

Şirketin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum. □

Şirketin hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

Eğer kişisel verilerim yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum. □

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. □

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığından kişisel verilerimin silinmesini istiyorum. □

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum. □

Şirket tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. □

AÇIKLAMA

(Talebinizi varsa ekleri/dayanakları ile detaylandırınız.)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm sorumluluk size aittir.

Şirketimize yapmış olduğunuz başvurunun yanıtını elden teslim alınmak istiyorsanız lütfen açıklama kısmında belirtiniz. Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :

  CLOSE
  CLOSE